دریافت تندیس و لوح های افتخار مختلف

دریافت تندیس و لوح های افتخار مختلف

موفق به دریافت تندیس ها و لوح ها از طرف معتبرترین سازمان ها و ارگان ها و مجامع بین المللی ایران